•  

THÔNG BÁO

V/v: Áp dụng nghị định 15 về giảm thuế GTGT 8%)